Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web Gamevivu.net

Trang web Gamevivu.net chứa các liên kết, quảng cáo và biểu mẫu liên kết đến các trang web bên ngoài. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc ý kiến được thể hiện trong các trang web này. Các trang web này không được chúng tôi giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác hoặc đầy đủ. Việc đưa các trang web được liên kết đến thông qua các biểu mẫu, quảng cáo và liên kết trong trang web của chúng tôi không có nghĩa là chúng tôi đã chấp thuận hoặc xác nhận trang web được liên kết. Nếu bạn quyết định rời khỏi trang web của chúng tôi và truy cập các trang web của bên thứ ba này, bạn tự chịu rủi ro.